Tag: shame

flash fiction.

Tiara’s Shame, by Mark Tulin – Friday Flash Fiction

Tiara’s Shame, by Mark Tulin – Friday Flash Fiction — Read on http://www.fridayflashfiction.com/100-word-stories/tiaras-shame-by-mark-tulin